Welkom bij VVKBaO

De katholieke basisscholen in Vlaanderen zijn gegroepeerd in het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs. VVKBaO is een onderdeel van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), de katholieke onderwijskoepel. VVKBaO heeft een drievoudige opdracht. Lees er hier meer over.

Op dinsdag 5 mei 2015 organiseert het VVKBaO in Lier een vormingsdag voor al wie van dichtbij betrokken is bij de de ondersteuning van de implementatie van kwalitatieve muzische vorming in de basisschool: muzocoaches, gangmakers, directeurs, lerarenopleiders en pedagogisch begeleiders. De doelstellingen van deze dag zijn:

In het masterplan Hervorming Secundair Onderwijs, zoals goedgekeurd door de vorige Vlaamse regering, staat dat vanaf september 2015 of 2016 de toelatingsvoorwaarden tot de A‐ en B‐stroom van de eerste graad strikter zouden geregeld worden zodat “enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, toegang heeft tot de B‐stroom; leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs moeten naar de A‐stroom”. Uit navraag bij het ministerie van Onderwijs en vorming is gebleken dat deze wijziging ten vroegste vanaf 1 september 2016 zou ingaan.

Schoolbesturen vragen aan hun personeelsleden om tijdig hun verlofaanvragen binnen te brengen. De uiterste datum voor de verlofaanvragen is niet decretaal vastgelegd. Belangrijk is dat directies en schoolbesturen voldoende tijd krijgen om het volgende schooljaar goed te plannen. We vernemen dat sommige schoolbesturen de datum van 31 maart gebruiken als uiterste aanvraagdatum.

Een schooldoorlichting is voor vele scholen een stresserende aangelegenheid. De meeste van onze scholen ervaren de doorlichting ook als een leerrijke en interessante gebeurtenis. De schoolbesturen, directies en leerkrachten krijgen de mogelijkheid om te reflecteren over hun manier van werken en krijgen de kans om eventuele verbeterpunten planmatig aan te pakken. In sommige gevallen verloopt een schooldoorlichting echter minder vlot.

Op de website van Prodia (protocollering diagnostiek voor CLB’s) staat sinds kort de driehoek van het zorgcontinuüm omgedraaid. Ook VSKO nam die voorstellingswijze over. Inhoudelijk verandert er niets aan de fasen van en de werking met het zorgcontinuüm. Scholen die materialen ontwikkelden met de oorspronkelijke voorstelling, kunnen die gerust verder gebruiken. We lichten het gewijzigde beeld toe op de volgende Ronde van Vlaanderen (augustus 2015).

Ons tijdschrift: School+Visie

Februari - maart 2015

Leeftocht

Maart 2015